واحد ريخته
گري:


واحد ريختهگري با برخورداري از 6 دستگاه ماشين دايكست از 100 تن تا 250 تن از کشور های سوئیس و روسیه قابلیت تولید سالانه بیش از 800 تن قطعات از آلیاژ آلومینیوم و 600 تن از آلیاژ روی را دارد.

< Back >