واحد كنترل كيفي :

   مديريت شركت تكنوگراف با استقرار نظام كنترل كيفيت در تلاش دايمي و سيستماتيك ميكوشد همواره انديشه و عمل پرسنل خود را با تحولات نوين و بازار امروز همسو و همساز  نموده و كيفيت محصولات را مطابق تعاريف مشتري و استاندارهاي پذيرفته شده بينالمللي ارتقاء ببخشد و ظابعات را به صفر تقليل دهد.

شرکت تکنوگراف از استانداردهای:

 ISO/TS 16949:2009 وISO 9001:2008    برخوردار است.

< Back >